SICGRAS

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next


Spotovani,

izdana je odredba predsednika Vrhovnega sodi?a RS o posebnih ukrepih iz 83.a ?lena Zakona o sodi?ih zaradi razglaene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na obmo?ju Republike Slovenije (Odredba v nadaljevanju), ki je predvidoma v soboto bila objavljena v Uradnem listu RS.

Odredba je v priponki.

Vsa sodi?a od 16. 11. 2020 poslujejo v omejenem obsegu v skladu s 83. ?lenom Zakona o sodi?ih. Ne glede na navedeno pa sodi?a poslujejo v neomejenem obsegu v kazenskih zadevah, v katerih bi kazenski pregon zastaral v estih mesecih od uveljavitve te odredbe.

V nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. to?ke Odredbe ne tejejo za nujne, sodi?a odlo?ajo in vro?ajo sodna pisanja, ne izvajajo pa narokov in ne opravljajo drugih procesnih dejanj, ki neizogibno terjajo fizi?no prisotnost strank ali drugih udeleencev sodnega postopka in ne izvajajo uradnih ur.

Procesni roki v nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. to?ke Odredbe ne tejejo za nujne, v skladu s ?etrtim odstavkom 83. ?lena Zakona o sodi?ih ne te?ejo. Procesni roki v teh primerih za?nejo te?i prvi naslednji dan po javno objavljenem preklicu predsednika Vrhovnega sodi?a, na kar sodi?e opozori stranko na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki se priloi pisanju.

Obseg poslovanja je torej omejen samo na nujne zadeve in na kazenske zadeve, v katerih bi kazenski pregon zastaral v estih mesecih od uveljavitve te odredbe. V vseh drugih zadevah pa je obseg poslovanja sodi? omejen na odlo?anje, kjer ni potreben neposreden stik oziroma je omogo?eno elektronsko poslovanje (na primer v zadevah sodnega registra, zemljike knjige, ste?ajnih postopkov in izvrilnih postopkov).

Naroki v nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. to?ke odredbe ne tejejo za nujne, se v ?asu veljavnosti te Odredbe tejejo za preklicane, razen ?e so sklicani videokonferen?no.

Lep pozdrav.

Prof. dr. Vincenc Butala

Priponka: Odredba Vrhovnega sodi?a RS (klikni)

Odgovor Ministrstva za pravosodje o opravljanju dela sodnih izvedencev

Vabilo na 8. strokovno sre?anje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije

Vabilo na 8. strokovno sre?anje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, ki bo potekalo v sredo, 25. novembra 2020, preko spleta.

Center za izobraevanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje skrbi za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje za delo v pravosodnih organih. Vabimo vas na 8. strokovno sre?anje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, ki bo potekalo 25. novembra 2020 preko spleta in na katerem bodo sodelujo?i predavatelji spregovoril o uporabi predpisov, ki urejajo poloaj sodnih izvedencev in sodnih cenilcev, v praksi, delu in doprinosu Strokovnega sveta sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolma?ev v prvem letu delovanja, noveji sodni praksi s podro?ja sodnega izvedenstva in cenilstva, standardih usposobljenosti sodnega izvedenca in sodnega cenilca, primerih dobre prakse komunikacije med sodi?em in sodnim izvedencem oziroma cenilcem, varstvu osebnih podatkov, psiholokem vidiku izpodbijanja izvedenikega mnenja oziroma cenitve ter gluhih, naglunih in gluhoslepih v sodnih postopkih.

Udeleence vljudno vabimo, da pred samim sre?anjem, najkasneje pa do 22. oktobra 2020, na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. posredujejo pisna vpraanja, ki jih bodo predavatelji poskusili vklju?iti e v samo predavanje oziroma na njih odgovoriti po predavanju. Vljudno vas prosimo, da posredujete in postavljate le vpraanja, ki se neposredno nanaajo na teme predavateljev, saj vam bodo le na ta na?in lahko podali ustrezne in jasne odgovore.

Sre?anje bo potekalo 25. novembra 2020, s pri?etkom ob 9.00 uri preko spletne aplikacije MS Teams. Kotizacija znaa 99,23 EUR in vklju?uje organizacijske stroke, predavanja in gradivo v e-obliki. Ra?un, ki bo izdan po prejemu vae prijavnice, boste prejeli po poti. ?e se boste na sre?anje prijavili, a se ga ne boste udeleili, vas vljudno prosimo, da to pisno sporo?ite pred samim sre?anjem oziroma v roku 8 dni po sre?anju, sicer boste morali poravnati stroke na podlagi prejetega ra?una.

?e se sre?anja elite udeleiti, vas vljudno prosimo, da se prijavite preko spletne prijavnice, ki je na voljo na spletni strani Centra za izobraevanje na povezavi: https://cip.gov.si/aktivnosti/detajli/?ID=1113382e-175a-ea11-9c4f-005056818ee6&Tag=470 Pri izpolnjevanju spletne prijavnice vas vljudno prosimo, da v rubriko delovno mesto navedete, da ste sodni izvedenec/cenilce in dodate podro?je/podpodro?je, za katerega ste imenovani. V zvezi z izpolnjevanjem spletne prijavnice vas obve?amo, da boste gradiva in povezavo, preko katere boste spremljali dogodek, prejeli na e-naslov, s katerega se boste prijavili. Prosimo vas, da poleg spletne prijave izpolnete tudi priloeno prijavnico in jo poljete po elektronski poti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. najkasneje do 22. oktobra 2020. Po tem datumu prijave ne bodo ve? mone. Vse zainteresirane za udelebo, ki ste e poslali prijavo na strokovno sre?anje v aprilu, prosimo, da se prijavite e preko spletne prijavnice (izpolnjene prijavnice ni potrebno ponovno poiljati). V primeru nezadostnega tevila prijav bo sre?anje odpovedano. O morebitni odpovedi sre?anja boste obve?eni po elektronski poti. Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. .

S spotovanjem.

Pripravila:

Simona Kumar
sekretarka

Dr. Tadeja Jelovek
vija sodnica sekretarka
direktoricaPriloga:
- program
- prijavnica

Vabilo

Spotovani!


V zadnjih letih je bila s strani strokovne javnosti ve?krat podana pobuda glede monosti pridobivanja obdelanih podatkov kupoprodajnih poslov, ki jih Urad za mnoi?no vrednotenje nepremi?nin kakovostno obdeluje in nadgrajuje za namene izvajanja Zakona o mnoi?nem vrednotenju nepremi?nin. Kakovostno obdelane in nadgrajene podatke o kupoprodajnih pravnih poslih uporablja pri svojem rednem delu za pripravo polletnih in letnih poro?il o dogajanju na trgu nepremi?nin in za namene oblikovanja in umerjanja modelov mnoi?nega vrednotenja nepremi?nin. Na Geodetski upravi RS na podane pobude nimamo strokovnih in pravnih dilem glede posredovanja teh podatkov pod pogoji, ki jih dolo?a veljavna zakonodaja oziroma smo mnenja, da je smiselno da se rezultati opravljenega dela Urada za mnoi?no vrednotenje nepremi?nin na u?inkovit na?in uporabijo tudi s strani zasebnega sektorja in strokovne javnosti.

S ciljem:

- razumevanja kakovostno obdelanih in nadgrajenih podatkov,

- dinamike razpololjivosti obdelanih podatkov,

- podatkovne obli?nosti, kako bi se ti podatki lahko pridobivali in -

seznanitve pravnih podlag za pridobivanje podatkov, vas vabimo na brezpla?no delavnico, ki bo potekala preko spletne aplikacije Microsoft Teams.

Na delavnici bi vam na kratko predstavili postopke kakovostne obdelave in nadgradnje kupoprodajnih pravnih poslov, ki jih na Uradu za mnoi?no vrednotenje izvajamo nad evidentiranimi pravnimi posli v Evidenci trga nepremi?nin (ETN). Prav tako bi vam predstavili tudi na kaken na?in bi bil omogo?en dostop do teh podatkov, pri ?emer je potrebno upotevati omejitve, ki se nanaajo na dinamiko obdelave poslov, varovanje osebnih podatkov in podatkov, ki so opredeljeni kot poslovna skrivnost.

Delavnica bo potekala v sredo, 21.oktobra 2020 ob 10.00 uri

v obliki videokonference preko naslednje povezave na Portalu mnoi?nega vrednotenja nepremi?nin https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ostalo/spletni-sestanek/

Prosimo vas, da nam, za nemoten potek, do ponedeljka 19.10.2020 sporo?ite na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. ali se boste delavnice udeleili (naziv, ime in priimek udeleenca in enaslov).

S spotovanjem!

Urad za mnoi?no vrednotenje: Duan Mitrovi?

Generalni direktor: Toma Petek

Ocena sistemskih tveganj

Spotovane kolegice in kolegi

V priponki vam posredujem Oceno sistemskih tveganj in Odpornosti finan?nega sektorja ob epidemiji Covid 19, ki ga je pripravila Banka Slovenije. V njej na strani 11-13 analizira tudi trg nepremi?nin v Sloveniji. Upam da vam bo v koristno oporo pri vaem delu.

Ostanite zdravi

Jorg Bleiweis Trsteniki
predsednik upravnega odbora
Zdruenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
Slovenije za gradbeno stroko SICGRAS

Povezava doOcene sistemskih tveganj in Odpornosti finan?nega sektorja ob epidemiji Covid 19 (klikni).

Dopis VS RS

Soglasje GDPR

Spotovane kolegice in kolegi,

Da zadostimo zakonskim zahtevam, vas prosim, da podate soglasje Zdruenju SICGRAS za uporabo vaih osebnih podatkov. To storite zelo preprosto s klikom na spodnjo povezavo. Povezali se boste na spletni vpraalnik, katerega prosim izpolnite. S soglasjem boste omogo?ili, da bo na spletni strani Zdruenja SICGRAS ponovno objavljen seznam ?lanov.

Kliknite na povezavo:

https://www.1ka.si/a/257683

Jorg Bleiweis Trsteniki
predsednik upravnega odbora
Zdruenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev

Stran 1 od 5

Nahajate se tu: Domov
Cookie Consent